ข่าวประชาสัมพันธ์

📌   ขอให้ตรวจสอบงบประมาณโครงการบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564]

TEP / TEPE / TU-PINE ป.ตรี / TU-PINE ป.โท / วม. / โยธา / ก.พ. ป.โท / ก.พ. ป.เอกBME ป.โท / BME ป.เอก 

📌   ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. 2564 

📌   ขอให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564]

📌   ขอให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563]

📌   ขอให้ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 [ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563]
               >>  บันทึกข้อความ
               >>  สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (่ร่าง)  <ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล>